Политика за защита на личните данни

 1. Идентификационни данни на администратора и координати за връзка

  Име: ИВЕТА 2017 ЕООД
  БУЛСТАТ:204585724
  Адрес: Ул. Слънчев бряг 29 , гр Ахелой , област Бургас

 2. Цели на обработване

  Настоящата Политика за защита на личните данни(“Политика за поверителност”, “Политика”) описва практиките ни по отношение на личните данни, събирани чрез нашия Уебсайт GREENZONEVITALITY.COM и свързаните с него услуги и инструменти, посредством които потребителите могат да се регистрират и да създадат профил. Във всички случаи ние ще спазваме приложимите разпоредби, свързани със защитата на лични данни в юрисдикциите, в които са достъпни нашите услуги. Настоящата Политика за поверителност е подчинена на българския Закон за защита на лични данни и на Общия регламент за защита на данните ЕС 2016/679.


  С използването на уебсайта GREENZONEVITALITY.COM и закупуването на продукти,предлагани в него,  където е приложима Политиката, ще се счита, че вие сте прочели, разбрали и изразили Вашето съгласие за използването на Вашите лични данни в съответствие с Общите условия и настоящата Политика за поверителност. 
  Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. име, електронна поща,телефонен номер, адрес. ИВЕТА 2017 ЕООД  под никаква форма няма да събира Ваши лични данни, освен необходимите за извършване на действия по уеб сайта GREENZONEVITALITY.COM.

 3. Категории лични данни които ще се обработват

  Услугите, които предоставя сайта GREENZONEVITALITY.COM,  предполагат предоставяне на Лични данни като име, адрес, телефон , e-mail.
  GREENZONEVITALITY.COM не събира данни с категория специални данни по смисъла на чл. 9 и 10 от Регламент (ЕС) 2016/679 . С това съгласие вие се задължавате да не съхранявате и изпращате такива данни чрез сайта, като например
  ⁃ данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.
  ⁃ документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.


При използване на уебсайт www.greenzonevitality.com Вашите  лични данни се обработват от “ ИВЕТА 2017 ” ЕООД, ЕИК:204585724, със седалище и адрес на управление гр. Ахелой 8217, ул. Слънчев Бряг No 29, телефон: 0889 443882, email: greenzonevitality @ mail.bg

 Ние обработваме твоите лични данни на следните основания:

 Въз основа на договор – когато поръчаш определени продукти  от нас;

Въз основа на твоето изрично съгласие – във всички останали случаи

В следващите параграфи ще намериш детайлна информация относно обработването на личните ти данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

 

Когато поръчваш   наши продукти

Ние обработваме личните ти данни, за да изпълняваме своите задължения към теб, както и за да можем да се възползваме от нашите права по договора.

 

Цели на обработката:

 установяване на самоличността ти;

управление и изпълнение на твоите заявки за продукти или услуги;

изготвяне  и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите, които използваш при нас;

уведомление за всичко, свързано с продуктите, които ползваш при нас;

изготвяне на потребителски профил и поддържане на клиентската история;

запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на проблеми и др.

На това основание обработваме следните данни:

 

лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и имейл;

данни за идентификация – трите имена, постоянен адрес,

данни за направените поръчки чрез потребителския профил;

електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, молби, оплаквания; друга обратна връзка, която получаваме от теб;

други лични данни, предоставени от теб или от трето лице при сключване или по време на действие на договор с нас и по-конкретно: трите имена, постоянен адрес на пълномощник, посочени в поръчка; данни за профил в социални мрежи, данни за контакт, лице за контакт; потребителско име, парола (при регистрация в интернет страница ни или друга подобна услуга);

Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да сключим договора с теб позакупуването на даден продукт  и да го изпълняваме.

 

Предоставяне на твоите данни на трети лица:

 

Ние  не предоставяме твои лични данни на трети лица

И ние оставаме отговорни за конфиденциалността и сигурността на данните.

 

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

 пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи;

банки за обслужване на плащанията;

лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността на дружеството

Данните, събрани на това основание изтриваме 5 години след прекратяване на договорното отношение с теб.  Срокът е определен от 5-годишния давностен срок за възможните претенции от договора.

 

 

Предоставяне на твоите данни на трети лица:

 

Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.-при проверки

 

Когато имаме твоето изрично съгласие

Ние обработваме твоите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от твоя страна. Няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за теб, ако откажеш обработването на личните данни.

 

Ако ни дадеш съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с теб:

 изготвяме подходящи за теб предложения за продукти/услуги;

изготвяне за теб предложения за продукти/услуги от партньори на компанията , като обработваме твои основни лични данни.

Оттегляне на съгласието- Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Ако оттеглиш съгласието си за обработване на лични данни, ние няма да използваме личните ти данни и информация за определените по-горе цели.

 

За да оттеглиш даденото съгласие е необходимо само да използваш нашата секция за защита на лични данни или просто да се свържеш с нас на посочените контакти.-тел 0889443882, email: greenzonevitality @ mail.bg

 

На основание даденото от теб съгласие обработваме твоя имейл и друга информация, за която изрично се съгласяваш.

 

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от твоя страна или 2 години след първоначалното им събиране.

 

Анонимизация и псевдонимизация

Ние обработваме данни за статически цели. Това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

 

Твоите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифициране, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

 

Защита на твоите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и най-добрите практики от международни стандарти.

 

Компанията е приела правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността.

 

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на твоите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

 

Работим с единствено с обработващи лични данни, които осигуряват еквивалентни стандарти за сигурност.

 

Лични данни, които сме получили от 3-ти лица

В някои случаи се налага да обработваме твои лични данни, които не са ни предоставени от теб или пък събрани от нас, ами сме получили от трети лица. Това са следните данни:

 

Данни от социални мрежи като Фейсбук – данни за потребителския профил

Данни от наши Партньори – в изпълнение на договорни задължения или сред изрично съгласие

Данни от наши Потребители – предоставяне на данни за страни по договор, препоръки и др.

Права на Потребителите

Кaто потребител можеш да упражняваш своите права https://www.greenzonevitality.com/lichni-danni/, на телефон 0889442882  или на имейл greenzonevitality @ mail.bg.

 

Ти имаш всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:

 

Информираност (във връзка с обработването на личните му данни от администратора);

Достъп до собствените си лични данни;

Коригиране (ако данните са неточни);

Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);

Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;

Преносимост на личните данни между отделните администратори;

Възражение спрямо обработването на негови лични данни;

Да не бъдеш обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия теб или по подобен начин те засяга в значителна степен;

Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата ти са били нарушени.

Можеш да поискаш изтриване на своите данни, ако:

 

Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

Оттеглиш своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

Възразиш срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, установено от закона;

Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.

Можеш да ограничиш обработването на лични данни от наша страна, когато:

 

Оспориш точността на личните данни;

Обработването е неправомерно, но не желаеш личните данни да бъдат изтрити, а изискваш вместо това ограничаване на използването им;

Ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но ти ги изискваш за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

възразяваш срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни основание за обработка имат преимущество пред интересите ти.

Право на преносимост.

 

Имаш право да получиш личните данни, които те засягат и които си ни предоставил, в електронен формат и да прехвърлиш тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

 

Право на възражение.

 

Имаш право да възразиш пред нас срещу обработването на личните ти данни. Ние ще прекратим обработването, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на теб като субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването ще се прекрати незабавно.

 

Право на жалба до надзорния орган

 

Можеш да подадеш жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните ти данни до Комисия за защита на личните данни или до компетентния съд.

 

Поддържане на регистър

 

Ние поддържаме регистър на дейностите по обработване, за които отговоряме. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:

 

името и координатите за връзка с нас;

описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни, които обработваме;

когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;